Filtrovat podle

Dostupnost

Dostupnost

Cena

Cena

  • 750,00 Kč - 35 000,00 Kč

Antika a středověk

Tato kategorie je svým pojmenováním z historického hlediska tak trošku pokřivena, ale pro jasnou představu o jaké období se jedná a které mince zde naleznete, se to pokusím ihned napravit.

Jedná se o období starověku, středověku a částečně i novověku (konkrétně konec raného novověku).

Letopočtem vyjádřeno   3500 př.n.l. - 1792

Nemincovní platidla (bronzová, měděná, železná či sekerovitá hřivna, lopatka, prut, aj.)

Mincovní platidla (obol, fénik, statér, drachma, brakteát, denár, solidus, florén, groš, tolar, gulden, dukát, krejcar, grešle, aj.)

Starověk: Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. až 7. století. Naproti tomu pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou etapu starověku. Rozsáhlejší pojem starověk zahrnuje tedy rovněž toto období dějin lidstva.
Středověk: Tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace (starověku) a začátkem novověku. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517. Pojem tedy pokrývá zhruba deset století lidské, zejména ovšem evropské historie.
Novověk: Je považován za označení dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech. Za symbolický počátek novověku se nejčastěji považuje rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus na své první výpravě doplul ze Španělska do Ameriky. Uvádí se též rok 1485, kdy skončila v Anglii válka Růží, dále 1453 (dobytí Konstantinopole Turky), vynález Guttenbergova knihtisku (před rokem 1450), 1517 (zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem) nebo 1526 (bitva u Moháče). Někdy se za počátek novověku považuje rok 1640 (začátek občanské války v Alglii). Konec raného novověku (a počátek moderních dějin) je možné umístit na závěr 18. století (např. události Velké francouzské revoluce roku 1789). V českých zemích je za konec raného novověku považován rok 1792, kdy zemřel německý císař a český král Leopold II.

Aktivní filtry