I. Základní ustanovení

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů. Upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je OSVČ Šída Petr, IČ 73624454, se sídlem Sokolská 200, 257 22  Čerčany, zapsaná v živnostenském rejstříku Benešov jako prodávající (dále jen „Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

2.     Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

a.     Spotřebitelem je každý člověk a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kompletní VOP pro Spotřebitele jsou dostupné na internetové adrese zde.

b.     Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (tzv. IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele dostupné na internetové adrese zde.

3.     Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sidap-numismatika.eu (dále jen „webová stránka“).

4.   Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5.   Kopii VOP si Kupující může kdykoli od Prodávajícího vyžádat v elektronické podobě, jinak jsou VOP dostupné na internetové adrese zde. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského účtu Kupujícího. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře zde.

6.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7.   Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

8.     Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

9.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

1.  Návrhem k uzavření kupní smlouvy (tzv. nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadanou adresu elektronické pošty Kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

2.  Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku".

3.   Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4.     Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmy: „Není skladem“, „Poslední kus skladem“, „Předobjednávka“ a to v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny.

5.    Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Ceny

1.     Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě www.sidap-numismatika.eu jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

2.    Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných nákladů na komunikační prostředky na dálku a také poplatků za dopravné, dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

3.     Pokud Prodávající vykoupil zboží od neplátce DPH, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

4.    Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakoupených produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

5.     Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

6.     Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

7.   Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

IV. Platební podmínky

1.     Kupující akceptuje následující platební podmínky.

2.     Způsoby platby:

·         Na dobírku - zboží Kupující zaplatí přepravci při dodání, přímo na určené adrese.

·         Platba předem na bankovní účet Prodávajícího vedený u banky Moneta:

161377407/0600 (CZK)   IBAN: CZ7306000000000161377407   BIC/SWIFT: AGBACZPPP

Pro platbu v jiné měně, se Kupující zavazuje kontaktovat Prodejce, pro stanovení přesné částky k platbě, dle aktuálního kurzu Fio banky. To platí pro tyto bankovní účty:
2900670105/2010 (EUR)    IBAN: CZ8320100000002900670105   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
2600670103/2010 (USD)   IBAN: CZ0520100000002600670103   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
2400670109/2010 (PLN)    IBAN: CZ4620100000002400670109   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

3.   Platba převodem na bankovní účet je Prodávajícím očekávána do 7 dnů od objednání. Pokud nebude platba v tomto termínu uhrazena, předpokládá se, že Kupující ztratil zájem o nabití vlastnictví objednaného zboží či služby a kupní smlouva bude zrušena ze strany Prodávajícího, k čemuž dává Kupující odsouhlasením těchto VOP souhlas bez jakýchkoli výjimek.

4.     Kupující akceptuje, že u platby z jiných bank může dokončení objednávky trvat 1-2 pracovní dny od odeslání platby.

5.     Po potvrzení a odeslání objednávky Kupujícím se Prodávající zavazuje obratem zaslat Kupujícímu údaje pro provedení platby.

6.     Prodávající se zavazuje o průběhu vyřizování objednávky Kupujícího informovat na jím registrované e-mailové adrese.

7.     Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

8.     Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

V. Dodací podmínky

1.     Kupující akceptuje následující dodací podmínky.

2.     Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží či službě, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.     Prodávající dodá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Dodá-li však Prodávající nedopatřením větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

4.     Prodejce zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

·         Osobní odběr

·         Dopravcem Česká pošta

5.     Jednotlivé způsoby dopravy jsou Kupujícímu nabízeny přímo při výběru dopravy na webových stránkách, dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodejce nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

6.     V případě výběru Kupujícího doručení dopravcem Česká pošta se Prodávající a Kupující společně zavazují řídit se, dle aktuálních poštovních podmínek přepravce, které jsou uvedeny zde.

·     především ustanovením ohledně nemožnosti reklamovat obyčejnou zásilku (obyčejné psaní a obyčejný balík), kdy Kupující svým výběrem tohoto způsobu  dodání přebírá a souhlasí s převzetím nebezpečí ztráty, škody a s tím související plnou zodpovědnost za zásilku a její doručení na zvolenou adresu.

7.   Nevyzvednutí zásilky Kupujícím na dobírku není pokládáno za odstoupení od smlouvy a po Kupujícím bude požadována úhrada poštovních nákladů (poštovné a balné), které si při výběru způsobu dodání určil sám.

8.     Pokud nebude provedena úhrada nákladů (poštovné a balné) na základě první výzvy, kterou Prodejce zašle elektronicky, je Prodejce oprávněn na základě těchto VOP a poskytnutí přiměřené lhůty k uhrazení těchto nákladů, účtovat tyto náklady jako pohledávku na vrub Kupujícího. Zároveň je Prodávající oprávněn Kupujícímu zablokovat možnost dalšího nákupu, stornovat objednávku a prodat zboží dalšímu zájemci, který s Prodávajícím uzavře novou kupní smlouvu.

9.     Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží pro přepravu dle zvyklostí; není-li, pak tento způsob potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

10. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečně přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

11.  Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na sídle firmy a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

12.   Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, především: poškození krabice či obálky, neporušenost lepící pásky a počet balíků, podle přepravního listu nebo faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

13.  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poskozeni@sidap-numismatika.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VI. Práva z vadného plnění

1.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·       má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·        vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.    Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4.     Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.      Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.     Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

1.    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a Kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3.     Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace@sidap-numismatika.eu.

4.     V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal a bylo-li mu i doručeno.

5.  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, opotřebeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, nebo prokazatelně opotřebeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

6.     V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7.     Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:

·     poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·       dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·        dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

·        dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

·     opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

·        dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

·        uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

8.   Spotřebitel bere na vědomí, že v případě poskytnutých dárků, které nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele.  Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

9.   Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

VIII. Ochrana osobních údajů

1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00076123. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

2.     Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

5.    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě situace související s dopravou zboží či platebním stykem týkající se objednaného zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

7.     Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.     V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·         požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·         požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.   Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy či uživatelského účtu, v případě že je tato IP adresa či uživatelský účet na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře.

10.  Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Uživatelé webových stránek mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XI. Dárkové poukazy

1.     Dárkové poukazy nebo-li certifikáty, jsou ceninami vydávanými Prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat Kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

XII. Záruční podmínky

1.     Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XIII. Závěrečná ustanovení

1.   Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@sidap-numismatika.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

3.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

4.      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5.    V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle příslušných informací. Zahájit alternativní řešení sporu je také možné prostřednictvím on-line formuláře platformy ODR zde. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na OSVČ Šída Petr pro vyřešení nastalé situace.

6.     Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných OSVČ Šída Petr platné a účinné od 1.11.2021.